Bygningsejerrådgivning

Höflich har stor erfaring med registrering af bygningernes tilstand samt vurdering af dens vedligeholdelses- og renoveringsbehov.

Erfaringer fra eftersyn af mange private, industri-, uddannelses- og universitetsbygninger giver Höflich den nødvendige rutine i udarbejdelse af individuelle vedligeholdelsesrapporter for alle type bygninger.

Vedligeholdelsesbehov vurderes og budgetteres typisk for 10 år i fremtiden. Vedligeholdelsesrapporter udarbejdes i et let forståeligt sprog og ved hjælp af computerprogrammer som alle kan håndtere.

Höflich er kompetent i projektering og koordinering af vedligeholdelses- og renoveringsprojekter som fx udarbejdning af udbudsmateriale, indhentning af håndværkerpriser samt udarbejdning af kontrakter.

I samarbejde med BYGGESKADEFONDEN har Höflich udført talrige svigt- og kontroleftersyn samt særlige undersøgelser og skadeafhjælpningsprojekter.

Vedligeholdelsesplan

Hvordan prioriterer jeg vedligeholdelsestiltag for min(e) bygning(er)?

Hvad er vedligeholdelsesintervallet for den enkelte bygningsdel?

I hvilken rækkefølge skal bygningsdele vedligeholdes?

Hvornår er en bygningsdel udtjent?

Hvem efterseer de skjulte bygningsdele?

Höflich udarbejder vedligeholdelsesplan som er tilpasset din bygnings vedligeholdelsesbehov.

Planlagt vedligeholdelse forlænger bygningens levetid og er billigere end afhjælpende vedligehold!


Tilstandsregistrering

Skal man være byggesagkyndig for at vurdere tilstanden af en bygning?

Hvordan registrerer jeg tilstanden af de skjulte bygningsdele?

Hvordan vurderer jeg restlevetid af de enkelte bygningsdele?

Er den person, der vurderer tilstanden af min bygning, uvillig?

Er udførte renoveringsarbejder på min bygning udført korrekte?

Höflich udarbejder tilstandsregistrering af din ejendom på fagligt højt niveau.

En korrekt udført tilstandsvurdering afgrænser vedligeholdelses- og renoveringsbehov og giver tryghed ved huskøb!


Renoveringsprojekter

Har jeg brug for en rådgiver når jeg renoverer min bygning?

Hvem vurderer om bygningsdelen er udtjent eller om den kan renoveres?

Skal jeg har myndighedstilladelse for det påtænkte renoveringsarbejde?

Hvilke byggematerialer er mest hensigtsmæssige for mit byggeprojekt?

Hvor høj er de forventede renoveringsomkostninger?

Höflich projekterer dit renoveringsprojekt så problemer bliver løst på tegnestuen før de opstår på byggepladsen.

Godt planlagt og koordineret renoveringsarbejde bevarer for uforudsete omkostninger i renoveringsfasen!


Indhentning af håndværkertilbud

Hvordan indhenter man håndværkertilbud uden overraskelser?

Har jeg beskrevet ydelser og materialer præcis?

Kan jeg forvente at prisen holder eller må jeg regne med ekstraregninger?

Er tilbuddet en overslagspris eller er det en fast pris?

Er alle biydelser regnet med?

Höflich udarbejder udbudsmateriale og hjælper dig med at finde de rigtige priser.

En klar og præcis beskrivelse af de forventede ydelser er grundlag for indhentning af konkurrencedygtige priser der holder!


Udarbejdelse af kontrakter

Skal man have en kontrakt i forbindelse med renoveringsarbejde?

Hvad er mine rettigheder, hvis kvaliteten af renoveringsarbejdet ikke svarer til det aftalte?

Hvilke sanktionsmuligheder har jeg, hvis tidsplanen ikke overholdes?

Har jeg garanti på det udførte arbejde?

Kan jeg forlange en sikkerhedsstillelse som økonomisk garanti?

Höflich udarbejder kontrakter der sikrer dine rettigheder, også i renoveringssager.

En korrekt udarbejdet kontrakt giver tryghed i renoveringsprojekter.


Tilsyn med vedligholdelsesarbejde

Skal der føres tilsyn med vedligeholdelsesarbejdet?

Hvordan dokumenterer man kvaliteten af det udførte vedligeholdelsesarbejde?

Skal de enkelte bygningsdele godkendes før de bliver gjort utilgængelige?

Hvornår skal håndværkerregninger betales?

Er den tilsynsførende uvillig og har fornøden fagkompetence?

Höflich holder tilsyn med vedligeholdelsesarbejde på fagligt højt niveau.

Grundigt udført tilsyn sikrer kvaliteten af vedligeholdelsesarbejde!


5 års kontrolgennemgang

Hvorfor er det så vigtigt at kontrollere sin bygning 5 år efter aflevering?

Kan jeg reklamere skader på min bygning efter 5 års garantiperioden?

Hvornår og hvordan reklameres overvor entreprenøren?

Skal jeg vente med at reklamere til 5 års kontrolgennemgang?

Kan jeg forlange, at skadede bygningsdele bliver udskiftet?

Höflich udfører grundig 5 års kontrolgennemgang og koordinerer reklamation og mangelafhjælpning.

5 års kontrolgennemgang er din sidste mulighed for at reklamere bygningsskader!


Byggeskadefonden

Er alle offentligt støttede boligbyggerier omfattet af Byggeskadefonden?

Er min(e) bygning(er) omfattet af Byggeskadefonden?

Hvilke skader kan jeg anmelde til Byggeskadefonden?

Hvordan anmelder jeg skader til Byggeskadefonden?

I hvilket omfang skal jeg selv have registreret skadens omfang før jeg anmelder skaden?

Höflich har mange års erfaring med eftersyn, særlige undersøgelser og skadeafhjælpningsprojekter for Byggeskadefonden.

Byggeskadefondens erfaringsformidling hjælper til med at undgå byggeskader.


Rådgivning ifm. forsikringsskader

Skal jeg have rådgiverbistand ifm. forsikringsskader?

Hvilke skader kan jeg anmelde til min hus- eller ejerskifteforsikring?

Skal jeg lade uvillig byggesagkyndig vurdere min skade før skaden anmeldes?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg får afslag fra forsikringen?

Skal jeg have min egen rådgiver til at overvåge sagsforløbet og skadeafhjælpning?

Höflich er din rådgiver ifm. anmeldelse, koordinering og afhjælpning af forsikringsskader.

En effektiv skadeafhjælpning af forsikringsskade er til fordel for alle parter!