Bygningsanalyse

Höflich holder løbende byggeteknisk fagviden vedlige og tilbyder bygningsanalyse på fagligt højt niveau.

Med moderne måleudstyr udføres præcise fugtmålinger i alle typer byggematerialer for at bestemme det præcise fugtindhold, afgrænse skadede omfang og lokalisere skadeårsagen.

Moderne inspektionsværktøjer muliggør lokalisering og registrering af skjulte bygningsskader og minimerer behovet for større destruktive indgreb.

Indeklimaanalyse udføres bl.a. ved registrering af klimadata med datalogger og måling af mikroorganismer i rumluften ved DNA- analyse af husstøv.

Höflich udfører måling af skimmelvækst og kvalitetskontrol efter afrensning og udtager materialeprøver til analyse for råd og svamp.

Vi tilbyder kvalificeret og grundig registrering og måling af asbest, PCB, radon og bly i bygninger og udarbejder handlingsplaner i forbindelse med sanering og affaldshåndtering.

Videreuddannelse indenfor byggejura og beskikkelsen som byggesagkyndig (retsplejeloven § 404, stk.3), kombineret med byggeteknisk fagviden, giver Höflich kompetencen til at udarbejde syns- og skønserklæringer og rådgive bygherrer og advokater i forbindelse med formulering af klare og målrettede syns- og skønsspørgsmål.

Bygningskadeanalyse

Hvad gør jeg, hvis der konstateres skader på min bygning?

Kan jeg være sikker på, at skadernes omfang er korrekt registreret?

Er dem der behandler min skadesag uvillige?

Har dem der behandler eller afhjælper skaderne den nødvendige fagkompetence?

Er skadeårsagen blevet undersøgt til bunds?

Höflich udfører byggeskadeanalyse på et fagligt højt niveau.

En grundig undersøgelse af skadeårsagen bevarer din bygning for yderlige følgeskader!

Fugtmåling

Hvor meget fugt må der være i byggematerialer og bygningsdele?

Er fugtindhold i de indbyggede byggematerialer for højt?

Er bygningsdelene tørre nok, for at der må bygges videre på dem?

Hvem registrerer fugtforholdene i byggefasen?

Hvor skadeligt er et for højt fugtindhold i bygningsdelene?

Höflich har stor viden og moderne måleudstyr for at måle fugt i din bygning.

Det korrekte fugtindhold er basis for et godt indeklima!

Skimmelsvampeanalyse

Hvad er skimmelsvampe og den dermed forbundene risiko?

Er der skimmelsvampe i mit hus?

Hvilken indflydelse har skimmelsvampe på indeklimaet?

Hvordan kan skimmelsvampevækst måles?

Hvordan kan min bygning saneres?

Höflich kan lokalisere og måle skimmelsvampevækst samt koordinere sanering af bygninger med skimmelsvampe.

Grundig rensning og afhjælpning af skadeårsagen beskytter mod ny skimmelsvampeangreb!

Prøveudtagning

Hvad skal der gøres, hvis der konstateres råd eller svamp?

Hvad er forskellen mellem råd og svamp?

Hvordan udtages prøver til analyse?

Er råd- og svampeangreb dækket af min forsikring?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får afslag fra forsikringen?

Höflich har stor erfaring i håndtering af sager med råd og svamp og hjælper dig også med at anmelde skaden hos forsikringen.

Håndtering af svampesager kræver erfaring og faglig ekspertise!

Indeklima

Hvad skal der gøres, hvis der er problemer med indeklimaet?

Hvilken indflydelse har indeklimaet på dit helbred?

Hvem kan hjælpe ved indeklimaproblemer?

Kan man måle mikroorganismer i indeklimaet?

Hvordan kan indeklimaproblemer forbygges?

Höflich kan undersøge eller koordinere undersøgelsen af indeklima og opspore problemernes årsag.

Et sundt indeklima er forudsætning for et godt helbred!

Asbest

Er der asbest i mit hus og hvis ja, hvordan skal det håndteres?

I hvilke bygningsdele kan der findes asbest?

Hvilken indflydelse har asbest på indeklimaet?

Hvordan kan asbest lokaliseres og registreres?

Hvordan bliver asbest korrekt fjernet?

Höflich har de nødvendige kompetencer til at koordinere håndtering af asbest i bygninger.

Sikkert og lovligt håndtering af asbest kræver uddannelse og erfaring!

PCB

Hvad er PCB og hvor giftig er det?

Er der risiko for at der er PCB i min bygning?

Hvordan kan PCB lokaliseres og registreres?

Hvordan skal PCB håndteres?

Hvad siger lovgivning omkring håndtering af PCB? 

Höflich hjælper med lokalisering, registrering og håndtering af PCB i bygninger.

PCB tilhører gruppen af verdens 12 farligste kemiske stoffer og må kun fjernes af fagfolk!

Radon

Hvad er risikoen ved radon i bygninger?

Hvordan trænger radon ind i mit hus?

Er det sundhedsskadeligt?

Kan radon måles?

Hvordan sikres huse mod radon?

Höflich måler radon i din bygning og hjælper med at sikre dit hus for radon.

RADON er en radioaktiv gas som kan give lungekræft. Radonsikring skal prioriteres højt!

Destruktive undersøgelser

Hvornår er det nødvendigt at foretage destruktive undersøgelser?

Hvorfor skal der udføres destruktive undersøgelser?

Hvor skal der udføres destruktive undersøgelser?

Hvem reetablerer bygningsdelen, efter indgrebet?

Findes der andre undersøgelsesmetoder?

Höflich har stor erfaring i lokalisering af bygningsskader og råder over moderne inspektionsapparater for at minimere indgrebet.

Et mindre målrettet indgreb giver tryghed og kan forebygge større følgeskader! 

Syn og skøn

Hvornår skal bevisføring udføres ved syn og skøn?

Hvem kan bede om en syns- og skøns erklæring?

Hvem står for udgifterne?

Kan man afholde syn- og skøn uden at der er anlagt en retssag?

Hvem formulerer syns- og skøns spørgsmålene?

Höflich er beskikket byggesagkyndig jf. retsplejeloven §404, stk.3.

Konkret og klar formulerede spørgsmål til skønsmanden er grundlaget for en konstruktiv skønserklæring!